Υποστήριξη

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, ως κεντρική μονάδα υλοποίησης, έχει αναλάβει την υποστήριξη του έργου. Η υποστήριξη περιλαμβάνει

  • Την φιλοξενία, επικαιροποίηση και υποστήριξη της κεντρικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων http://ecourse.uoi.gr . Η πλατφόρμα είναι βασισμένη στο λογισμικό ανοικτού κώδικα moodle εμπλουτισμένο με διάφορα πρόσθετα (plugins) τα οποία εξυπηρετούν τις εξειδικευμένες ανάγκες των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος. Για βοήθεια σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας μπορείτε είτε να συμβουλευθείτε τους online οδηγούς χρήσης οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων είτε να στείλετε e-mail στο είτε τηλεφωνικά στο 7777 ή 7162.
  • Την παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη ΔΕΠ για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του έργου θα προέλθει τόσο από τη μετατροπή ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ψηφιακή μορφή όσο και από την βιντεοσκόπηση, μετάδοση και αποθήκευση μαθημάτων και διαλέξεων και γενικότερα την παραγωγή κατάλληλου πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου.
  • Τη συγκέντρωση πληροφοριών και μεταδεδομένων για τα μαθήματα τα οποία συμμετέχουν στο έργο και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση των μαθημάτων.
  • Την ανάπτυξη της διεπαφής της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματος με την πλατφόρμα της Οριζόντιας Δράσης του έργου η οποία θα προβάλει το σύνολο των ψηφιακών μαθημάτων όλων των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τα οποία αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου.
  • Τη ζωντανή αναμετάδοση  διαλέξεων σεμιναρίων και εκδηλώσεων που οργανώνονται από το Ίδρυμα.