Οφέλη

Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» είναι :

  • Οι φοιτητές του Ιδρύματος στη διάθεση των οποίων τίθεται το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.
  • Τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος μέσω της αναβάθμισης και της προβολής της διδασκαλίας τους.
  • Το ευρύ κοινό το οποίο αποκτά πρόσβαση στην ακαδημαϊκή γνώση.
  • Τα Τμήματα και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μέσω της προβολής του διδακτικού τους έργου.

Τα Τμήματα και τα μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος θα ωφεληθούν επίσης από την πρόσβαση στον εξοπλισμό βιντεοσκόπησης και αναμετάδοσης διαλέξεων ο οποίος θα εγκατασταθεί σε κάθε Τμήμα, από την πρόσβαση σε τεχνική βοήθεια, καθώς και απο την εμπειρία που θα αποκτήσουν στη χρήση συστημάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα δημιουργηθεί θα είναι προσβάσιμο και μέσω της κεντρικής πύλης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων η οποία θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της Οριζόντιας Δράσης.

SMTP Error: Could not connect to SMTP host.