Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» σκοπεύει στην ανάπτυξη και ελεύθερη διάθεση μέσω του Διαδικτύου ψηφιακού υλικού και βιντεοσκοπημένων διαλέξεων μαθημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα αφενός για τους φοιτητές του Ιδρύματος και αφετέρου για το ευρύ κοινό.

Συνολικά προβλέπεται να αναπτυχθεί ψηφιακό υλικό για 370 περίπου ακαδημαϊκά μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για έναν αριθμό  μαθημάτων, περίπου 75, θα καταγραφούν και θα διατεθούν ελεύθερα μέσω διαδικτύου οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις των παραδόσεων. Τα  μαθήματα θα είναι διαθέσιμα μέσω του συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματος http://ecourse.uoi.gr  και μέσω της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων http://opencourses.gr

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη των υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματος, την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, του προσφερόμενου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην προσβασιμότητά του από το ευρύ κοινό. Μέσω της δράσης αναμένεται να αναδειχθεί το εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και ο κοινωνικό-εκπαιδευτικός ρόλος του στα πλαίσια της «Δια βίου Μάθησης».

Η ελεύθερη πρόσβαση δεν συνεπάγεται απώλεια των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(ΔΕΠ) επί του εκπαιδευτικού υλικού των Ανοικτών Μαθημάτων. Η χρήση του υλικού αυτού από τρίτους επιτρέπεται με συγκεκριμένη άδεια χρήσης.

Η ανοικτή πρόσβαση στην ακαδημαϊκή γνώση προωθείται από πληθώρα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα http://ocw.mit.edu , το edX και το http://videolectures.net/  . Η διεθνής συνεργασία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σε αυτό το σκοπό έχει πάρει επίσημο χαρακτήρα μέσω του Open CourseWare Consortium.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).